Buchen

Generelle forretningsbetingelser

for ferieanlægget Schwennauhof GmbH & Co. KG

Generelle forretningsbetingelser for ferieanlægget Schwennauhof GmbH & Co. KG

§ 1  Generelt

1.1    Genstand for disse generelle forretningsbetingelser er samtlige kontrakter, som vi indgår med en gæst, arrangør eller anden kontraktpartner (”kunde”). De gælder også for alle servicer vi yder kunderne.

1.2    Udelukkende disse forretningsbetingelser finder anvendelse i forbindelse med indgåede kontrakter og servicer vi yder. Alle andre generelle forretningsbetingelser eller tillæg fra kundens side tilbagevises; de finder her ingen anvendelse med mindre der udtrykkeligt foreligger skriftligt samtykke fra vores side.

1.3    Disse generelle forretningsbetingelser gælder for samtlige eksisterende og fremtidige kontrakter og servicer. Det gælder også selvom vi ikke endnu en gang henviser kunderne om anvendelsen af disse generelle forretningsbetingelser.

§ 2 Indgåelse af aftale, overdragelse og brug

2.1    Vores tilbud, meddelelser osv. er henvendt til kunden med det formål at kunden foretager en bookning (invitatio ad offerendum). Kontrakten kommer i stand så snart vi modtager og bekræfter bookningen skriftligt, mundtligt eller på anden vis (fx som tekst eller når kontrakten indgås).

2.2    Kunden skal på booknings tidspunktet være mindst 18 år gammel. Er der tale om ungdomsrejse skal den bookende være 21 år gammel. 

2.3    Aftalte ankomst og afrejsetidspunkt er bindende. Dersom intet andet aftales har gæsterne adgang til det lejede objekt (”hus”) på ankomstdagen fra kl. 15. Huset skal senest forlades kl. 11 på afrejsedagen. Derefter har vi ret til for påført skade og ekstra brug af huset indtil kl. 15 fakturere 25% af dagsprisen, fra kl. 15 har vi ret til at fakturere 80% af beløbet og fra kl. 17 har vi ret til at fakturere 100% af dagsprisen.

2.4    Huset må kun bruges til feriebrug. Det er ikke tilladt at udleje huset videre til andre. En eventuel angivelse af husets størrelse er baseret på mål foretaget af huset udenfor. Dersom intet andet er aftalt må huset maksimalt beboes af det antal personer, der angives i kataloget og på internettet. Det gælder også for børn uanset deres alder.

2.5    Dersom huset beboes af flere end det angivne antal har vi ret til at bortvise det antal personer, der er for mange fra vores grund. Dersom de bortviste personer ikke forlader grunden indenfor 12 timer efter bortvisningen annulleres lejekontrakten med øjeblikkelig virkning for alle personer på arealet. Lejeprisen bliver i sådanne tilfælde ikke tilbagebetalt.

2.6    Opsætning af telte, campingvogn, beboelsesvogn på arealet er ikke tilladt. I sådanne tilfælde kræver vi at det/de fjernes omgående. Dersom det ikke sker omgående har vi ret til omgående at annullere lejekontrakten og uden videre at bortvise alle personer fra vores grund. Lejeprisen bliver i sådanne tilfælde ikke tilbagebetalt. Kunden kan efter ønske foreligger os dokumentation for, at den forårsagede skade svarer til et beløb under det betalte.

2.7    Medbringning af kæledyr er kun tilladt i de huse, hvor vi eksplicit har aftalt det med kunden. Se hertil informationen i kataloget/ på internettet. Det er ikke tilladt. Vi garanterer ikke, at der på intet tidspunkt har opholdt sig et kæledyr i husene eller på grunden. Vi påtager os intet ansvar for kunders allergiske reaktioner.

2.8    Kunden kan – også i ferieområder – opleve larm fra byggearbejde, trafik eller lignende. Vi kan ikke drages til ansvar for larm.

§ 3 Priser og betalingsbetingelser

3.1    Alle priser angives i EUR per hus, per dag med mindre andet angives. Bookningen er straks bindende uanset hvordan den foretages. Når vi modtager bookningen sender vi en bekræftelse til kundenog lejeprisen betales i en eller flere rater i overensstemmelse med aftalen.

3.2    Betalingsbetingelser:
Når bookningen foretages (kontaktindgåelse) over 56 kalenderdage (”dage”) før ankomst:

  • a.    1. Rate (25 %) betalingsindgang 8 dage efter bookningen er modtaget;
  • b.    2. Rate (75 %) betalingsindgang 42 dage før lejeperioden begynder;

Ved bookning 55-42 dage før ankomst: Det fulde beløb (100%) skal være at aflæse på kontoren 3 dage efter bookningen er modtaget;
Ved bookning 41-00 dage før ankomst: Hele beløbet (100%) betales straks efter bookningen er modtaget. Betalingen skal i sådanne tilfælde foretages med kreditkort eller – så vidt det er muligt – direkte debitering eller debetnota.

3.3    Dersom betalingsfristen ikke overholdes betragtes dette punkt ikke som overholdt og vi har ret til uden videre at annullere lejekontrakten. Vi forsøger dog at give kunden besked om annulleringen. Annullering af lejekontrakten af denne grund fratager ikke kundens forpligtelse til at betale beløbet. § 4 gør sig gældende.

3.4    Betalingsmåde:
Hvis der betales ved debetnota trækkes der – i det omfang det er muligt  – beløbet/beløbene fra din konto. Også direkte debitering trækkes – i det omfang det er muligt – senest den dag beløbet forfalder. Hvis forfaldsdagen ikke er en bankdag trækkes beløbet på næstkommende bankdag.
Hvis kunden bruger et kreditkort til betaling uden at kreditkortet forelægges fysisk (fx over teleonen, internettet el.lign.) er kunden ikke berettiget til at tilbagekalde det betalte beløb i hans/hendes pengeinstitut.

3.5    Priser:
Priserne angivet i vores katalog eller på internettet er slutpriser inklusive faste, obligatoriske ekstraomkostninger. Der kan blive tilføjet ekstraomkostninger for forbrug lokalt. Ekstraomkostninger, fx visakort, telegrafisk eller telefonisk reservering og forespørgsler er alle på kundens regning og vil afhængigt af arbejdsbyrden blive stillet i regning.
Dersom intet andet angives i kataloget, på internettet eller i prislisten indeholder lejeprisen den samlede pris inklusive slutrengøring og forbrug af vand, strøm og varme. Eventuelle telefonomkostninger afregnes separat.

3.6    Skatter:
I tilfælde af en prisstigning, højere skatter, gebyrer el.lign der indtræder indtil 21 dage før lejeforholdet træder i kraft har vi ret til at sætte lejeprisen op med op til 5%. Det giver ikke kunden ret til at annullere kontrakten.

3.7    Afregning fra kundens side med modkrav eller brug af tilbageholdsret er kun tilladt i det omfang kundens krav vurderes som lovlige og har gyldighed.

§ 4 Anden person, fratræden, ombookning, manglende ankomst

4.1    En gyldig annullering kræver som minimum at annulleringen afgives skriftligt. Den gælder fra det øjeblik vi modtager den.

4.2    Følgende gebyrer skal betales i tilfælde af annulleringer. Kunden har mulighed for at foreligge dokumentation for, at skaden ikke står i forhold til det betalte beløb eller, at skaden kan vurderes til et beløb lavere end det betalte beløb:

a.    90 dag inden lejetiden begynder: 25% af det samlede lejebeløb;
b.    89 til 60 dage inden lejetiden begynder: 50% af det samlede lejebeløb;
c.    59 til 30 dage inden lejetiden begynder: 75% af det samlede lejebeløb;
d.    29 dage inden lejetiden begynder: 100% af det samlede lejebeløb.

4.3    Hvis vi ikke modtager en formel annullering skal 100% af lejebeløbet betales også selvom lodgen ikke beboes. Kunden har dog mulighed for at fremlægge dokumentation for, at skaden er ringere eller ikke-eksisterende.

4.4    Dersom vi har mulighed for at udleje lodgen til den fulde pris, reducerer gebyrerne anført under punkt 4.2 til 25% af det samlede beløb, minium skal der dog betales et beløb svarende til 50 EUR.  Dersom lodgen ikke udlejes eller ikke udlejes til fuld pris gælder gebyrerne anført under punkt 4.2 fortsat.

4.5    Dersom den annullerende kunde selv finder en anden lejer for den pågældende periode og som betaler den samme pris, accepterer vi ændringen imod et gebyr svarende til et beløb på 50 EUR. Meddelelsen om at udlejer er en anden skal minimum sendes som tekst til os.

4.6    Alle ændringer i bookningen, som ikke er omfattet af punkt 4.5, betragtes som en annullering og indebærer de beskrevne konsekvenser samt ny bookning af lodgen.

§ 5 Skader, reklamation, slutrengøring

5.1    Kunden er ansvarlig for at huset behandles ordentlig og levere det tilbage i samme tilstand som det blev overdraget. Bortset fra det vil der være almindelig slid. Kunden er ansvarlig for skader på huset og/eller inventar, der opstår under opholdet uafhængigt af om skaderne forårsages af udlejer selv eller andre, som af udlejer har fået adgang til huset. Dersom kunden er ansvarlig for skader eller for, at dele af inventaret mangler efter besøget dækker vi det med et beløb op til 50 EUR per lejeperiode, forudsat at kunden har udfyldt og underskrevet den blanket, der ligger i huset og i receptionen, og som skal udfyldes i forbindelse med skader og manglende ting.

5.2    Skader på huset og/eller inventaret, der sker under opholdet, skal meddeles os med det samme. Reklamationer, der opgives grundet skader opstået under lejeperioden, og hvor skaden meldes til udlejer eller er almindeligt synligt, gør sig gældende indenfor en måned efter lejeperioden er afsluttet. Dette gælder med mindre kunden har handlet uagtsomt.

5.3    Huset overdrages kunden uden mangler og skader. Hvis kunden ved ankomst bemærker mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved huset er han/hun forpligtet til at reklamere det. Sker det ikke mister kunden retten til at gøre manglen gældende.  Reklamation grundet mangelfuld rengøring skal meldes til udlejer. Reklamation grundet skader eller mangler skal hurtigst muligt og senest 24 efter lejeperiodens begyndelse eller efter skaden eller manglen er blevet opdaget. Kunden forpligter sig til ikke at gøre skade eller mangel større eller at bidrage til at skaden vokser. I tilfælde af en reklamation er kunden forpligtet til at give os en rimelig frist til at udbedre en mangel eller skade. Dersom kunden i tilfælde af en fejl skulle forlade de lejede lokaler før lejemålet udløber uden at tale os om det inden så sker det på eget ansvar og omkostninger. Kunden giver dermed samtidig afkald på retten til at opsige kontrakten på grund af mangler før tid og/eller at gøre brug af andre rettigheder. Det gælder særligt krav om at mindske erstatning eller erstatningskrav. I det tilfælde har kunden ikke krav på udbedring af fejlen eller på en flytning til en anden bolig. I tilfælde af reklamationer har vi efter eget skøn mulighed for at bestemme om vi flytter kunden til et andet objekt af samme kvalitet eller på anden måde at yde en erstatning. Hvis en reklamation, der indtræffer under lejeperioden, efter kundens mening ikke løses tilfredsstillende skal det meddeles os skriftligt senest 14 dage efter lejeforholdet er afsluttet.

5.4    Kunden er forpligtet til at overdrage et ryddeligt objekt. Du bedes altid overlade os huset i den tilstand, som du fik det overdraget i. Slutrengøringen er inkluderet i lejeprisen. Samtidig er kunden forpligtet til at sørge for at al køkkengrej er vasket op, tømme køleskabet, at foretage en let rengøring overalt, aftørre ovnen og den udendørs grill samt rydde op i og udenfor huset.  

§ 6 Ansvar, force majeure

  • 6.1    Krav om skadeserstatning fra kundens side, uanset på hvilket juridisk grundlag det sker, er udelukket med mindre de beror på
  • a)    strafbar livskrænkelse, kropskrænkelse eller sundhedskrænkelse.
  • b)    forsætlig eller grov uagtsomhed
  • c)    brud på grundlæggende kontraktlige forpligtelser (kardinalpligter)

fra vores side, vores juridiske repræsentant, arbejdstager eller medhjælpere eller tekst iproduktansvarsloven.

6.2    I det omfang vi ikke hæfter eller hæfter begrænset, gælder det også for vores juridiske repræsentants personlige ansvar, vores arbejdstagere og medhjælpere. I det omfang at vi hæfter for krænkelse af kardinalpligterne, begrænses vores ansvar til at omfatte forudseelige, kontrakttypiske skader. Vi hæfter ikke for indirekte skader eller følgeskader.

6.3    Bestemmelserne i §§701 ff BGB (tysk civillovgivning) gælder for genstanden kunden medbringer. Forsikringspligt i forbindelse med genstande medbragt af kunden foreligger ikke fra vores side. Køretøjer der parkeres på grunden er ikke underlagt en opbevaringsaftale, heller ikke imod vederlag. I tilfælde af skader på køretøjer eller indhold i køretøjer parkeret på grunden eller, hvis køretøjer parkeret på grunden bortkommer, hæfter vi ikke.

6.4    Samtlige krav fra kundens side eller i sammenhæng med lejekontrakten er forældet efter et år. Året regnes fra afslutningen af det år, hvor kundens krav stilles og hvor kunden har modtaget en tilbagemelding eller uden forsætlig forsømmelse burde have modtaget tilbagemeldinger.

6.5    I det omfang at gennemførelsen af lejekontrakten på grund af force majeure som fx krig, natur- og miljøkatastrofer, tørke eller andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, lukkede grænser, trafikforhold, strækker, udelukkelse eller lignende vanskelige begivenheder, der ikke kan forudses når bookningen foretages eller som ikke var mulige eller som synes umulige så er vi berettiget til at annullere bookningen. Vi kan ikke drages til ansvar for de nævnte hændelser. I tilfælde af force majeure har vi ret til at få dækket alle omkostninger, herunder booknings omkostninger, der står i forbindelse med annulleringen, af kunden.

§ 7 Andet

7.1    Levering af ydelsen og betaling er for begge parter Glücksburg.

7.2    Med undtagelse af private slutbrugere gælder Glücksburg som eneste hjemting for alle dele af det aftalte i lejekontrakten.

7.3    Tysk ret gør sig gældende. Anvendelse af FN´s købsret og organisationsret er udelukket.

7.4    Dersom enkelte bestemmelser i disse forretningsbetingelser eller bestemmelser i forbindelse med andre aftaler er ugyldige, forbliver alle andre bestemmelser gyldige.